Onse Comité

Membere vum Comité

Präsident Aly Leonardy
Vize Präsident Edmond Zender
Sekretär Jos Maller
Keessier Christiane Weber-Leonardy
Member Germaine Begma
Brigitte Kiefer
Raymond Scholtes
Doris Weiss
Raymonde Wirtz